Real-Time Twitter Spatialized Sonification
La instal·lació consta d’un sistema octofònic d’altaveus en els quals es reprodueix, a través de la síntesi de veu a partir de text, un stream a temps real de hashtags de Twitter geolocalitzats a la ciutat de Barcelona i rodalies.

Segons les coordenades GPS de provinència dels tags, el text de veu s’ubica i es reprodueix a l’espai multifònic el qual està mappejat a l’espai geogràfic.

La proposta indaga sobre els mecanismes de recepció d’informació generats en les xarxes socials. Transformant la manera en la qual els usuaris reben les dades, des d’un canal senso-perceptiu tradicionalment visual a un canal auditiu, s’intenta crear un paisatge sonor amb un rerafons crític respecte a les tecnologíes de la informació.
Sonificació Espacialitzada de Twitter a Temps Real
python:

% tweepy
% pyvona

supercollider:

% 3DJ
la neurona tropical @ convent sant agustí
https://github.com/carlestapi/Real-Time-Twitter-Spatial-Sonification